انتخابات انجمن ها

انتخابات انجمن ها

کاندید های انجمن های علمی

شنبه، ۲۳ آذر ۱۳۹۸ 205

طبقه برنامه ریزی و سیاست گذاری دانشکده انتخابات انجمن های علمی و ورزشی برگزار می گردد 

 

لیست کاندیدا های انتخابات انجمن های علمی و ورزشی

انجمن علمی ریاضی

 1. زهره خلجی

 2. لیلا گوروئی

 3. مرتضی محمدی

 4. فاطمه محسنی فر

 5. حسن ملک محمد

 6. زکیه موسایی

 7. نرگس مهدیه

 8. فاطمه میرزایی

 9. نرگس میرزایی

انجمن علمی آمار

 1. وحید آخوندیمحمد الله دادی

 2. علی خوبرو

 3. ایمان شاهین

 4. ریحانه محمودی

 5. سعید هزاوه ای

انجمن علمی علوم و مهندسی کامپیوتر

 1. طاهره آزادانی

 2. حسین دلیری

 3. زهرا سادات ذوالفقاری

 4. نادیا داماد

 5. زهرا ثالثی زاده

 6. امیر حسین عباس پور

 7. رضا کریمی

 8. شایان کریمی

 9. سید محمد مهدی هاشمی

انجمن ورزشی

 1. زهرا اسماعیلی

 2. نجمه اقتداری

 3. امیرحسین برجیسیان

 4. حدیث سادات حسینی

 5. فاطمه طاهری

 6. پرستو عباسی

 7. الیاس فروتن

 8. زهرا مردانی