معاون آموزشی و پژوهش فناوری

معاون آموزشی و پژوهش فناوری

اهم وظايف معاونت آموزشي

 • اداره كليه امور آموزشي و اجراي سياست هاي مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري.
 • مطالعه و اتخاذ تصميم در مورد مسائل آموزشي، نظارت بر اجراي مقررات و آئين نامه هاي آموزشي.
 • تدوين و اجراي مقررات و آئين نامه هاي آموزشي مورد نياز داخلي، گسترش كيفي و كمي فعاليت هاي آموزشي دانشگاه با توجه به برنامه هاي كوتاه مدت و بلند مدت داانشگاه.
 • نظارت برحسن اجراي وظايف و فعاليت هاي آموزشي گروه‌های آموزشی جهت ايجاد هماهنگي.
 • ارزيابي عملكرد آموزشي دانشجويان و اعضاي هيأت علمي و مديران آموزشي واحدهاي مختلف.
 • نظارت بر انجام امور مربوط به تقاضاهای انتقال، مهمان ، انصراف و ... دانشجویان.
 • نظارت بر انجام امور مربوط به تسویه حساب دانشجویان انتقالی ، انصرافی و دانش آموخته .
 • انجام امور مربوط به تهیه و تنظیم گزارش تدریس و حق التدریس اساتید و ارائه به مراجع دیربط.
 • انجام امور مربوط به مکاتبات کمیسیون موارد خاص و نیز اجرای احکام صادره از مراجع ذیصلاح در خصوص دانشجویان در چارچوب ضوابط ذیربط.
 • نظارت بر تشکیل پرونده دانشجویان و بررسی و کنترل پرونده های مربوطه در صورت لزوم.
 • همکاری در زمینه برگزاری سمینارهای علمی و آموزشی.
 • همکاری در زمینه پروژه ها و جلسات دفاعیه دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد.
 • همکاری با دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه اصفهان در زمینه ارزیابی کمی و کیفی فعالیت‌های آموزشی.
 • همکاری با حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی در زمینه‌های مورد نظر.
 • شرکت فعال و مستمر در جلسات ،کمیسیونها و کمیته های قانونی نظیر شورای آموزشی دانشکده ،کمیته نقل و انتقالات و ...